Kadriranje

VELA consulting, u sklopu poslovnog savjetovanja, zajedno sa poslovnim partnerima i saradnicima, te stručnjacima iz oblasti HR (Human Resources) nudi i uslugu organizacije, te eksternog praćenja ljudskih resursa kod Poslodavaca, a koje usluge između ostalog obuhvataju i :

Vođenje, upravljanje i ažuriranje kadrovskih evidencija

Obračuni plata

Izrada platnih lista

Donošenje svih potrebnih internih akata propisanih zakonom ( Pravilnik o radu, Akt o sistematizaciji radnih mjesta, ….)

Izradu, praćenje i ažuriranje svih akata Poslodavca vezano za radni odnos sa zaposlenim (zasnivanje radnog odnosa, promjene ugovorenih elemenata, prestanak radnog odnosa, godišnji odmori, odlazak u starosnu penziju, reorganizacija, provođenje procedura proglašavanja tehnološkog viška i dr….)

Praćenje svih promjena Zakona o radu, te podzakonskih akata u vezi sa navedenim, te promptno obavještavanje i savjetovanje Klijenata o istom

Reorganizaciju ljudskih resursa sa ciljem povećanja efektivnosti i produktivnosti zaposlenih

Određivanje normativa za nagrađivanje pozitivnih rezultata zaposlenih (motivacija)

Intervjuisanje i selekcija potencijalnih zaposlenih u ime Klijenata

Obuke o ponašanju zaposlenih (međusobno i prema kupcima)

Drugi poslovi u vezi sa upravljanjem kadrovima.