Transferne cijene

Kako ćemo Vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve?

ŠTA SU KONTROLISANE TRANSAKCIJE I TRANSFERNE CIJENE?

 

Transakcije koje se obavljaju između povezanih lica nazivaju se „kontrolisane transakcije“ zbog mogućnosti dogovora između povezanih lica a koji nisu u skladu sa tržišnim uslovima te mogućnosti manipulisanja sa poreskom osnovicom.

 

Transfernim cijenama smatraju se cijene u kontrolisanim transakcijama odnosno cijene po kojima se prodaju proizvodi i usluge, osnovna sredstva i nematerijalna imovina između povezanih lica, a obuhvataju i finansijske transakcije kao što su davanje međusobnih pozajmica i kredita, te kapitalne transakcije (kupovina i prodaja akcija, udjela i sl).

 

KO SU POVEZANA LICA?

 

Jedno lice je povezano sa drugim kada učestvuje u upravljanju, kontroli ili kapitalu tog drugog lica ili kada isto lice ili ista lica učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu oba lica.

 

Lice učestvuje u upravljanju, kontroli ili kapitalu drugog lica kada to lice posjeduje najmanje 25% akcija ili udjela u drugom pravnom licu ili kada to lice ima faktičku mogućnost da kontroliše poslovne odluke drugog lica odnosno kada:

  • ima ili kontroliše 25% ili više glasačkih prava u drugom pravnom licu,
  • ima kontrolu nad sastavljanjem odbora direktora drugog pravnog lica,
  • ima pravo na učešće u dobiti drugog lica od 25% ili više,
  • je član porodice ili povezano lice sa članom porodice ili
  • na drugi način ima faktičku kontrolu nad poslovnim odlukama drugog lica.

 

Članovima porodice smatraju se: bračni i vanbračni supružnici, djeca i usvojenici, roditelji i usvojioci, braća i sestre, odnosno srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen, u pobočnoj liniji do trećeg stepena, kao i tazbinsko srodstvo do drugog stepena.

 

KO JE OBVEZNIK POSJEDOVANJA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA?

 

Poreski obveznik koji ima transakcije sa povezanim licima, dužan je da odredi svoju poresku osnovicu na način koji je u skladu sa principom „van dohvata ruke“ odnosno prema tržišnim uslovima koji bi postojali između nepovezanih lica u uporedivim transakcijama i uporedivim okolnostima.

 

Zakonom o porezu na dobit, definisana je obaveza svakog poreskog obveznika, koji ima transakcije sa povezanim licima, da u vrijeme podnošenja poreske prijave poreza na dobit (najkasnije 31.03. tekuće za prethodnu godinu) posjeduje dokumentaciju o transfernim cijenama (Elaborat), koja dokumentacija sadrži dovoljno podataka i analize na osnovu kojih se može potvrditi da su uslovi transakcija sa povezanim licima u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Za nepostupanje u skladu sa navedenim (ne posjedovanje dokumentacije o transfernim cijenama koja sadrži dovoljno podataka i analiza, ne dostavljanje dokumentacije, u roku od 30 dana na poziv Poreske uprave RS, te ne podnošenje godišnje prijave kontrolisanih transakcija), Zakonom je propisana kazna u okviru 20.000,00 KM – 60.000,00 KM za pravno, odnosno 5.000,00 KM – 15.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu.

 

KAKO VAM MI MOŽEMO POMOĆI?

 

VELA consulting tim ima bogato iskustvo u izradi Studija o transfernim cijenama pri čemu nastojimo da sagledamo sve aspekte Vašeg poslovanja sa povezanim licima te samu suštinu kontrolisanih transakcija i na taj način odaberemo najadekvatniju zakonom propisanu metodu za testiranje kontrolisanih transakcija odnosno transfernih cijena.

 

Istovremeno, možemo Vam dati i smjernice prema kojima treba da se odvija Vaše buduće poslovanje tako da ono bude u skladu sa prinicom „van dohvata ruke“!